สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540681
Page Views 702719
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทัศนีย์ อุทชัยยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สายสุนีย์ สารทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นันทภัสร์ สุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อาภรณ์ ปัญญาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นิษฐ์นิภา ใจตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก

กัลยา สามานิตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ทองพูล คชรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ปิ่นแก้ว จิตรโคตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

กัลยา อรรคศรีวร
ครูผู้ดูแลเด็ก

จิรพรรณ พงไธสงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นิลุบล รินทระ
ครูผู้ดูแลเด็ก

พันมหา แก่นจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

จินตนา จันทนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

สุพัตรา ถาคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ดาวทอง เทพวงษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

อมรรัตน์ อัสการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วันวิสา วงศ์คะสุ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ดานุวรรณ พรหมอารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วาสนา มณีชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พวงเพชร สัตย์ธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หฤรัตน์ หาขาว
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ณัฐณิชากร คัดถาวร
พนักงานจ้างทั่วไป

นันทรัตน์ คนยงค์
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานพัสดุ

เสาวนีย์ มหาโคตร
ลูกจ้างทั่วไป