นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070580
Page Views 1609015
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทัศนีย์ อุทชัยยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นันท์นภัส สุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขนิจฐา ศูนยราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นิษฐ์นิภา ใจตรง
ครูชำนาญการ

กัลยา สามานิตย์
ครูชำนาญการ

ปิ่นแก้ว จิตรโคตร
ครูชำนาญการ

จิรพรรณ พงไธสงค์
ครูชำนาญการ

นิลุบล รินทระ
ครูชำนาญการ

ทองพูล คชรินทร์
ครูชำนาญการ

กัลยา อรรคศรีวร
ครูชำนาญการ

จินตนา จันทนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

สุพัตรา ถาคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

ดาวทอง เทพวงษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

อมรรัตน์ อัสการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

ดานุวรรณ พรหมอารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

วาสนา มณีชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

พวงเพชร สัตย์ธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

พรทิพย์ กุลเกษ
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

ณัฐณิชากร คัดถาวร
พนักงานจ้างทั่วไป

วันชัย มหาโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

หฤรัตน์ หาขาว
พนักงานจ้างทั่วไป

นุชนภา จันทะนะ
จ้างเหมาบริการ

ศิวิมล กุลจู
จ้างเหมาบริการ

วิทสุนี กุลจู
จ้างเหมาบริการ

สรานุกฤษฏ์ หงษาวงศ์
จ้างเหมาบริการ

สุภาพร สุมนารถ
จ้างเหมาบริการ

น.ส.จินตนาพร สามานิตย์
นักศึกษาฝึกงาน