นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070506
Page Views 1608924
 
สำนักปลัด

จณิสดา ภิญโญ
หัวหน้าสำนักปลัด

ณัฐสิทธิ์ ฉันทพจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

อรณิชา ไชยวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ.อ.ประสานมิตร คนคล่อง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เพ็ญพิศ ธนพัฒน์ปรีชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ณัฐปภัสร์ แก้วก่า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิภาดา อุดมจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

มินตรา จันทนะ
นิติกรปฏิบัติการ

ชัยณรงค์ สุรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์

คมสันต์ มิควาฬ
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์

จรูณ ไชยพร
พนักงานจ้างทั่วไป คนสวน

บุษบา ภูมี
พนักงานจ้างทั่วไป

ธีรพัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป

วินัย แสนเวียน
จ้างเหมาบริการ

ทวีศักดิ์ จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ

ชาติชาย ผายงค์
จ้างเหมาบริการ

สุดาวรรณ ใจสุข
จ้างเหมาบริการ

บุญญารัตน์ แสนโคตร
จ้างเหมาบริการ

สุพัตร อรรคนิตย์
จ้างเหมาบริการ

ประมวล รักษาพล
จ้างเหมาบริการ

ผจญ พลโลกา
จ้างเหมาบริการ

จิรายุ ปล้ำกลาง
จ้างเหมาบริการ

ศุภรักษ์ อริยสัจจานนท์
จ้างเหมาบริการ

สุวัฒน์ เทสันตะ
จ้างเหมาบริการ

นายอรุณ ชนะมนตรี
จ้างเหมาบริการ

นฤมล ไมตรี
จ้างเหมาบริการ

ธัญญารัตน์ พุกพล
จ้างเหมาบริการ

มาริษา มหาโคตร
จ้างเหมาบริการ

ปัญญา ทิพย์โกมล
จ้างเหมาบริการ

พูลศักดิ์ ศิริวงค์
จ้างเหมาบริการ

พานุ จิตสระนัย
จ้างเหมาบริการ

เกรียงศักดิ์ ศิริวงค์
จ้างเหมาบริการ

ทรงศักดิ์ แมยอ
จ้างเหมาบริการ

ทองคำ บุญเยือง
จ้างเหมาบริการ

พิรัชย์ ทองคู่
จ้างเหมาบริการ

ทรงสิทธิ์ ทิพย์เสนา
จ้างเหมาบริการ

พัชราภรณ์ เทสันตะ
จ้างเหมาบริการ

เกรียงไกร ดวงมาลัย
จ้างเหมาบริการ

ศักรินทร์ จอมคำสิงห์
จ้างเหมาบริการ

สมพร สุทธิศร
จ้างเหมาบริการ