สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540623
Page Views 702658
 
สำนักปลัด

จณิสดา ภิญโญ
หัวหน้าสำนักปลัด

ณัฐสิทธิ์ ฉันทพจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

อรณิชา ไชยวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ.อ.ประสานมิตร คนคล่อง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เพ็ญพิศ ธนพัฒน์ปรีชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ณัฐปภัสร์ แก้วก่า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิภาดา อุดมจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

มินตรา จันทนะ
นิติกรปฏิบัติการ

ชัยณรงค์ สุรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ขับรถยนต์

คมสันต์ มิควาฬ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ขับรถยนต์

จรูณ ไชยพร
พนักงานจ้างทั่วไป คนสวน

บุษบา ภูมี
พนักงานจ้างทั่วไป แม่บ้าน

นิตยฺฺ์ ศาสตร์ทอง
ลุกจ้างทั่วไป นักการภารโรง

วินัย แสนเวียน
ลูกจ้างทั่วไป เก็บขยะมูลฝอย

อรุณ ชนะมนตรี
ลูกจ้างทั่วไป เก็บขยะมูลฝอย

ทวีศักดิ์ จันทร์แดง
ลูกจ้างทั่วไป เก็บขยะมูลฝอย

ชาติชาย ผายงค์
ลูกจ้างทั่วไป เก็บขยะมูลฝอย

เยาวลักษ์ ลำทอง
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยพัสดุ

มาริษา มหาโคตร
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานการเงิน

ยุทธชัย ภูมี
ลูกจ้างทั่วไป ขับรถเก็บขยะมูลฝอย

สุดาวรรณ ใจสุข
ลุกจ้างทั่วไป ช่วยงานกู้ชีพกู้ภัย

บุญญารัตน์ แสนโคตร
ลุกจ้างทั่วไป ช่วยงานกู้ชีพกู้ภัย

สุพัตร อรรคนิตย์
ลุกจ้างทั่วไป คนสวน

ประมวล รักษาพล
ลุกจ้างทั่วไป คนสวน

สุวัฒน์ เทสันตะ
ลุกจ้างทั่วไป ช่วยงานกู้ชีพกู้ภัย

สุริยา คัดถาวร
ลุกจ้างทั่วไป ช่วยงานกู้ชีพกู้ภัย

กฤษฎา ไชยพล
ลุกจ้างทั่วไป ช่วยงานกู้ชีพกู้ภัย

จิรายุ ปล้ำกลาง
ลุูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานนิติกร

ศุภรักษ์ อริยสัจจานนท์
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานแผนงาน

ธัญญารัตน์ อรรคศรีวร
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

สมจิตร พลชา
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานป้องกันฯ

ธีรพัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานธุรการ

วันเพ็ญ เพียพล
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานสาธารณสุข (สปสช.)