สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 491590
Page Views 636185
 
สำนักปลัด

จณิสดา ภิญโญ
หัวหน้าสำนักปลัด

ณัฐสิทธิ์ ฉันทพจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อรณิชา ไชยวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.อ.ประสานมิตร คนคล่อง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ็ญพิศ ธนพัฒน์ปรีชา
บุคลากร

ณัฐปภัสร์ แก้วก่า
เจ้าพนักงานธุรการ

ณัฐณิชากร คัตถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ธัญญารัตน์ อรรคศรีวร
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

สมจิตร พลชา
ผู้ช่วยงานป้องกันฯ

ธีรพัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยงานพัสดุ

วันเพ็ญ เพียพล
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข (สปสช.)

ชัยณรงค์ สุรา
พนักงานขับรถ

นิตยฺฺ์ ศาสตร์ทอง
นักการภารโรง

จรูณ ไชยพร
คนสวน

บุษบา ภูมี
แม่บ้าน

คมสันต์ มิควาฬ
พนักงานขับรถ

วินัย แสนเวียน
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

อรุณ ชนะมนตรี
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

ทวีศักดิ์ จันทร์แดง
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

ชาติชาย ผายงค์
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

เยาวลักษ์ ลำทอง
พนักงานทั่วไป

มาริษา มหาโคตร
พนักงานทั่วไป

พัชร์พล ไวแสน
พนักงานทั่วไป

ยุทธชัย ภูมี
พนักงานขับรถขยะมูลฝอย

สมจิต อรรคนิตย์
พนักงานทั่วไป

สุดาวรรณ ใจสุข
พนักงานทั่วไป

บุญญารัตน์ แสนโคตร
พนักงานทั่วไป

สุพัตร อรรคนิตย์
คนสวน

ประมวล รักษาพล
พนักงานทั่วไป

สุวัฒน์ เทสันตะ
พนักงานทั่วไป

นิภาพร ศรีอาจ
แม่บ้าน

สุริยา คัดถาวร
พนักงานทั่วไป

กฤษฎา ไชยพล
พนักงานทั่วไป