ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ผู้นำชุมชน
นายสรยุทธ ธงยศ
กำนันตำบลพระกลางทุ่ง
นายวงค์วริศ อรรคศรีวรโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นายนพรัตน์ กิมะโน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายพุทธชัย เกษรราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นายเบอลิน ถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นายสงคราม แก้วสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายศักดิ์ชัย มุกดาหาร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายณรงค์ ศิริวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายธนา ฝ่ายทะแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายเทวราช พลโลกา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นายศักดิ์สิทธิ์ สารสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นายไพบูล วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
นายจิรวัฒน์ ไชยพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
นางยุภาพร ศิริวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
นายมนัส ถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
นายสมมิตร อรรคศรีวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
นางขวัญจิต สุทุม
แพทย์ประจำตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051