ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ส่วนการศึกษา
ทัศนีย์ อุทชัยยา
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กัลยา สามานิตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นิษฐ์นิภา ใจตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก
อาภรณ์ ปัญญาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นิลุบล รินทระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
จิรพรรณ พงไธสงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ปิ่นแก้ว จิตรโคตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
กัลยา อรรคศรีวร
ครูผู้ดูแลเด็ก
ทองพูล คชรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
อมรรัตน์ อัสการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สุพัตรา ถาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จินตนา จันทนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ดาวทอง เทพวงษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พันมหา แก่นจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
วันวิสา วงศ์คะสุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นันทรัตน์ คนยงค์
ผู้ช่วยงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051