ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ส่วนโยธา
ชำนาญ ต้นสวรรค์
นายช่างโยธา รกน.หัวหน้าส่วนโยธา
วิชัย ชัยสิทธิ์
ลูกจ้างประจำสถานีสูบน้ำเรณูนคร
ประสิทธิ์ พรหมอารักษ์
พนักงานจ้างสถานีสูบน้ำหลักศิลา
เบญจมินทร์ ชามาตย์
พนักงานจ้างสถานีสูบน้ำบุ่งฮี
ทวนทอง รักษาพล
เจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำนาทาม
ศิวณัฐ จันทร์หล่น
ผู้ช่วยช่างโยธา
อรรถพล รินทะระ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ปวีณา ไชยนิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ธีรพงษ์ ยุทธมานพ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ธีรวัฒน์ ธ.น.สำ
ผู้ช่วยช่างโยธา
อภิชิต แก้วกัลยา
ผู้ช่วยงานไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051