ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  สำนักปลัด
จณิสดา ภิญโญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ณัฐสิทธิ์ ฉันทพจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
อรณิชา ไชยวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จ.อ.ประสานมิตร คนคล่อง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ็ญพิศ ธนพัฒน์ปรีชา
บุคลากร
ณัฐปภัสร์ แก้วก่า
เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐณิชากร คัตถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ธัญญารัตน์ อรรคศรีวร
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
สมจิตร พลชา
ผู้ช่วยงานป้องกันฯ
ธีรพัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยงานพัสดุ
วันเพ็ญ เพียพล
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข (สปสช.)
ชัยณรงค์ สุรา
พนักงานขับรถ
ธวัชชัย กลั่นอักโข
พนักงานขับรถ
นิตยฺฺ์ ศาสตร์ทอง
นักการภารโรง
จรูณ ไชยพร
คนสวน
บุษบา ภูมี
แม่บ้าน
คมสันต์ มิควาฬ
พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย
วินัย แสนเวียน
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
อรุณ ชนะมนตรี
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
ทวีศักดิ์ จันทร์แดง
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
ชาติชาย ผายงค์
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051