ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  สมาชิกสภา
นายทองม้วน กุลจู
ประธานสภา
นายสมเดช โพธิสา
รองประธานสภา
นายไพรัช ลำทอง
เลขานุการสภา อบต.
นายบรรเทิง แสนเวียน
ส.อบต.หมู่ 1
นายเจริญฤทธิ์ เทพภูษา
ส.อบต.หมู่ 1
นายบัวศรี นิตชิน
ส.อบต.หมู่ 2
นายไพรัตน์ อรรคศรีวร
ส.อบต.หมู่ 2
นายวิรัตน์ ประสุนิง
ส.อบต.หมู่ 3
นางยุภาพร พุกพล
ส.อบต.หมู่ 3
นางบัวหลวง โสภาวนัส
ส.อบต.หมู่ 4
นางประนมพร พรหมอารักษ์
ส.อบต.หมู่ 4
นายหนูผาด หล้าบา
ส.อบต.หมู่ 5
นายนภชา วงค์ศรีทา
ส.อบต.หมู่ 5
นายสมมิตร สุคม
ส.อบต.หมู่ 6
นายบัวเพียร วงษาปัดนา
ส.อบต.หมู่ 7
นางอ่อนใส สิวกระโทก
ส.อบต.หมู่ 7
นายทัพถวิล สำเภา
ส.อบต.หมู่ 8
นายประจักษ์ สารสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ 8
นายเจริญ สิงคะ
ส.อบต.หมู่ 9
นายบุญครอง ศิริวงษ์
ส.อบต.หมู่ 9
ด.ต.สุวิทย์ จันทนะ
ส.อบต.หมู่ 10
นายทองใบ มิควาฬ
ส.อบต.หมู่ 10
นายกิตติภพ สำเภา
ส.อบต.หมู่ 11
นายสวัสดิ์ อุทธมนตรี
ส.อบต.หมู่ 11
นายชัยสิทธิ์ วังกะธาตุ
ส.อบต.หมู่ 12
นายวิทยา เทสันตะ
ส.อบต.หมู่ 12
นายสุนัน ชนะมนตรี
ส.อบต.หมู่ 13
นายวิเชียร สุขโย
ส.อบต.หมู่ 14
นางจันทะรี พัศโน
ส.อบต.หมู่ 15
นายภักดี พลโลกา
ส.อบต.หมู่ 15
นายวาสน์ มลผาลา
ส.อบต.หมู่ 16
นายบุญเพ็ง มิควาฬ
ส.อบต.หมู่ 16

บทบาทหน้าที่
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051