ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

1.กำหนดการ

                             1.1ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ตั้งแต่วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560  ในวันเวลาราชการ

                             1.2กำหนดรับซองเสนอราคา  องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. และเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น.

                   2.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา

                             2.1ใบเสนอราคา

                             2.2บัตรประจำตัวประชาชน

                   3.การเสนอราคา

                             3.1ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                             3.2ซองใบเสนอราคาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองต่อคณะกรรมการขาย

                   4.หลักเกณฑ์การพิจารณา

                             คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมากที่สุด  ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด

                   5.การจ่ายเงิน

                             ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จะต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่เสนอราคาพร้อมใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งไปด้วย

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 23 ก.พ. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 124 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  โพสเมื่อ 23 ก.พ. 2560
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 09 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051