ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11
อบต.พระกลางทุ่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 4 ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 180,000 บาท 2.โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 170,000 บาท 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ อบต.พระกลางทุ่ง เอกสารสอบราคาชุดละ 500 บาท รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด โทร 042-531018 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
(รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อปพร.
(รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านหนองกุดแคน (รายละเอียดตามประกาศ)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 4 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จำนวน 983,460 บาท 2. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบึงขี้เหล็ก หมู่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ จำนวน 700,000 บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 จำนวน 162,000 บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระกลางท่า หมู่ที่ 2 จำนวน 329,000 บาท รายละเอียดตามประกาศของ อบต.พระกลางทุ่ง หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ อบต.พระกลางทุ่ง ในวัน เวลา ราชการ
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ป.5 – ป.6
รายละเอียดตามประกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-531018 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051