ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยตกลงราคา จำนวน 24 รายการ ราคากลางของพัสดุทั้งหมด 1,384 บาท โดยมีรายละเอียดและเงือนไขในการขาย
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560
อบต.พระกลางทุ่ง กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ลานหน้า อบต.พระกลางทุ่ง เริ่มงาน 08.30 น.เป็นต้นไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้ดำเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักปลัด อบต. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด กองช่าง ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ (ประจำสถานีสูบน้ำบ้านหลักศิลา) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล พระกลางทุ่ง ประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕9 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน -8 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ผู้เข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล พระกลางทุ่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้ดำเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักปลัด อบต. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด กองช่าง ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ (ประจำสถานีสูบน้ำบ้านหลักศิลา) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕9 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน -8 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ไปแล้วนั้น บัดนี้ หมดระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒8 กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
กำหนดวันแข่งขันเรือยาว ไทย-ลาว ปี 2559
ตำบลพระกลางทุ่งกำหนดจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวไทย-ลาว ตำบลพระกลางทุ่ง ประจำปี 2559 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559
กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน
อบต.พระกลางทุ่ง กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ตามหมู่บ้านและสถานที่ที่เคยจ่ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ท่านที่มีปัญหาหรือสงสัยโทรสอบถามได้ที่ อบต.พระกลางทุ่ง โทร. 042-531018
ขอเชิญร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม
18 พ.ค.2559 (วันนี้) เวลา 13.00 น.ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวตำบลพระกลางทุ่งทุกท่าน ร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (หน้าบัญชีรายชื่อ)
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง สังกัด กองการศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๔ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่้วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ขั้น ๒ (รายละเอียดตามประกาศ อบต.พระกลางทุ่ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051