นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070520
Page Views 1608941
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
                  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนํามาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน   ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้     การมอบหมายหน้าที่  และการสั่งการสามารถทําได้โดยสะดวกและรวดเร็ว   การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ    เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน   มาตรฐานที่กําหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ   เพื่อนําไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันกําหนดไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.89 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.11 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 9.65 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 844.46 KB