สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 541398
Page Views 703543
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักศิลา
 ประวัติความเป็นมา
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กหลักศิลาใต้
          1. นายทองใบ  มิควาฬ                     ประธานกรรมการ             
          2. นางวาสนา  ยุทธมานพ                  รองประธานกรรมการ
          3. นางบวัหลวง   โสภาวนัส                เหรัญญิก
          4. นายโพธิ์สว่าง  พลชา                    เลขานุการ
          5. นายเบญจา  กุมลา                        กรรมการ
          6. นายไพฑูรย์  ดวงมาลัย                  กรรมการ
          7. นางเกษแก้ว  วงษ์พรหม                 กรรมการ
          8. นางกิตติมา  วงค์คำสาย                  กรรมการ
          9. นางบุษบา  ภูมี                             กรรมการ
 
 
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 
                                      นางอาภรณ์  ปัญญาวัน
 
                                 นางกัลยา  อรรคศรีวร
 
 
                                นางดาวทอง   เทพวงษา
 
 
                                 นางสุพัตรา  ถาคำ