สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 541327
Page Views 703469
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า
 ประวัติความเป็นมา
 
 
 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระกลางท่า ตั้งอยู่ที่วัดพระกลางท่า หมู่ 2 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยใช้ศาลาวัดบ้านพระกลางท่าเป็นสถานที่ดูแลและเลี้ยงดูเด็ก  ในปีแรกมีเด็กเข้ารับบริการ จำนวน 30 คน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน ยังไม่มีงบสนับสนุนจากทางราชการ มีคณะกรรมการพัฒนาเด็ก (กพด.) จำนวน 7 คน โดยมีนายคำ ตะนานาตย์ เป็นประธานคณะกรรมการคนแรก
           ในปี พ.ศ.2525 คณะกรรมการพัมนาเด็ก (กพด.) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในบริเวณวัดพระกลางท่า ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และเงินบริจาคของคนในชุมชน การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและได้รับเด็กมาดูแลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนั้นมีดังนี้
                   1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 3-6 ปีได้รับการเลี้ยงดูให้มีความเจริญทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัยและมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระกับประถมศึกษาต่อไป
                   2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองให้ได้ใช้เวลาในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่
                   3. เพื่อสนับสนุนด้านโภชนาการให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้อง
                   4. เพื่อส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นช่วยเหลือตนเองและร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับทางราชการ
           ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่าอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง โดยได้รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ให้บริการรับเด็กในพื้นที่ตำบลพระกลางทุ่งและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถที่จะดำเนินการและให้บริการแก่ผู้ปกครองได้อย่างดี มีคณะกรรมการบริหารศูนย์และครูที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กตามมาตรฐาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการให้การสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน อาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมทั้งสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
  
 
ปัญหา อุปสรรค
 
             1.  อาคารศูนย์ยังใช้พื้นที่ของวัดพระกลางท่าเป็นที่ตั้งศูนย์แต่เดิม
          2.  วัสดุอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ
          3.  เครื่องเล่นเด็กไม่ทันสมัย
          4.  สื่อการเรียนมีน้อย  ขาดสื่อที่ทันสมัย
 
 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า
          1. นายไพรัตน์  อรรคศรีวร                     
          2. นายประสงค์  พรหมอารักษ์                
          3. นายศุภกิจ  ถาวร                             
          4. นายจีระวัฒน์  ไชยพร                         
          5. นายทระวีย์  ยะสุรีย์                            
          6. นางกุลวรานิษฐ์  ไชยพร
          7. นางธนภรณ์  ชนะมนตรี
          8. นางฉวีวรรณ  พรหมอารักษ์
          9. นางจาระวรรณ  สุทธศร
 
 
 
คณะครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า
 
 
      
 
มุมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน
 
 
  
 
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน
 
 
  
 
  
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
ด้านหน้าประตูทางเข้าศูนยฯ เป็นบริเวณรับส่งเด็ก และรอรับเด็กของผู้ปกครองในแต่ละวัน
 
 
                                         
 
พื้นที่ชั้นล่างส่วนหนึ่งสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และแบ่งเป็นระดับชั้นเด็กเล็กและเด็กโตอยู่คนละชั้น
 
   
                                         
พื้นที่อีกส่วนหนึ่งจัดวางสมุดหนังสือ  สื่อการเรียนรู้ซึ่ง สโมสรโรตารี่
ได้นำมาบริจาคให้น้อง ๆ ได้ศึกษาค้นคว้า
 
 
                                         
พื้นที่ด้านบนเป็นที่เรียนของน้อง ๆ ซึ่งแยกเป็นสองกลุ่มกับด้านล่าง
 
 
                                          
                                         
ที่เก็บสื่อ  วัสดุอุปกรณ์การเรียนของน้อง ๆ
 
 
                                         
ที่สำหรับแปลงฟันและห้องน้ำสำหรับเด็ก  สะอาด
และกว้าง  ถูกสุขลักษณะ
 
 
                                         
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  มีเครื่องเล่นที่คณะกรรมการพยายามปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้อยู่เสมอ
 
 
                                         
 เตียงพยาบาล  สำหรับน้อง ๆ ที่รู้สึกไม่สบายจะได้มานอนพักผ่อน
 
 
                                         
โต๊ะ  เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารของน้อง ๆ
 
 
                                         
ภาพบรรยากาศ  สโมสรโรตารี่มามอบสื่อการเรียน
และสมุดแก่ศูนย์ รวมทั้งศูนย์อื่น ๆ ในตำบล
พระกลางทุ่งทั้ง 5 ศูนย์
  
  
         
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
       
 
                                      นางนิฐนิภา  ใจตรง  
 
                                                 นางกัลยา  สามานิตย์  
 
                                                   นางอมรรัตน์  อัสการ