นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070578
Page Views 1609013
 
อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
         
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้านที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 
                มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
                มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
                       (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
                       (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
                       (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                       (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                       (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                       (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                       (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                       (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจําเป็นและสมควร

                 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
                       (๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                       (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                       (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
                       (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                       (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                       (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                       (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                       (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                       (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
                       (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                       (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                       (๑๒) การท่องเที่ยว
                       (๑๓) การผังเมือง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.47 KB