นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070502
Page Views 1608919
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์
 
"สร้างเสริมภูมิปัญญา พัฒนารายได้ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ทันสมัยสู่สากล"

 
 
พันธกิจ

 
     1. ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มพูนทุนทางปัญญาทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
     2. ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี
     3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ฮีตสิบสองครองสิบสี่ และวัฒนธรรมศรีโคตรบูรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจะเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ 
     4. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์