นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070472
Page Views 1608888
 
ข้อมูล อบต.พระกลางทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 16 หมู่บ้าน และมีสมาชิกสภาฯ อบต.พระกลางทุ่ง หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด 32 คน 


รายชื่อผู้บริหาร/นายก 

               1. ด.ต.สุวิทย์  จันทนะ  พ.ศ.2544 - 2545
               2. นายเสนาะ  คำป้อง  พ.ศ.2545 - 2546
               3. นายชัยสิทธิ์  วังกะธาตุ  พ.ศ.2546 - 2548
               4. ด.ต.ชัยวัฒน์  เทพวงษา  พ.ศ.2548 - 2552
               5. นายชูเกียรติ  มูลไชย  พ.ศ.2552 -2556
               6. นายสวาท  ลำทอง  พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน


รายชื่อประธานสภา อบต.

               1. นายชัยสิทธิ์  วังกะธาตุ  พ.ศ.2544 - 2545
               2. นายเสนาะ  คำป้อง  พ.ศ. 2545 - 2548 
               3. นายสนิท  กุมาลา  พ.ศ.2548 - 2552
               4. นายเปรมชัย  พ.ศ.2552 -2556
               5. นายโพธิ์สวาง  พลชา  พ.ศ.2556-2556
               6. นายทองม้วน  กุลจู  พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน


รายชื่อปลัด อบต.

               1. นายรังสฤกษ์  พ.ศ. 2539 -2546
               2. นายเอกพันธ์ ผดุงสิทธิธรรม  พ.ศ.2546 - 2548
               3. นายปราณี  นันศรีทอง  พ.ศ.2548 - 2559
               4. นายสมคิด  ตะวังทัน  พ.ศ.2559 - 2561 (เป็นรองปลัดรักษาราชการแทนปลัด)
               5. นายชมฉกรรจ์  บุญวงศ์  พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน


การแบ่งส่วนราชการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
               1. สำนักปลัด
               2. กองคลัง
               3. กองช่าง
               4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ดังนี้

               1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระกลางท่า
               2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน
               3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักศิลาใต้
               4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์

มีศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 แห่ง ดังนี้

               1. ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลาง
               2. ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งอี
               3. ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา
               4. ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเรณู
               5. ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาทาม