สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901163
Page Views 1388101
 
ศพด.พระกลางท่า


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า
สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
ตั้งอยู่ที่ วัดพระกลางท่า  บ้านพระกลางท่า ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110


..ประวัติ..
           
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระกลางท่า บ้านพระกลางท่า ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้รับโอนมาจากรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2546 ตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาล ให้บริการรับเด็กในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง คือ บ้านพระกลางทุ่ง หมู่ 1 บ้านบุ่งฮี หมู่ 3 บ้านพระกลางใต้ หมู่ 13 บ้านเหล่าน้อยหมู่ 9 ตำบลพระกลางทุ่ง และชุมชนตำบลธาตุพนม ที่ได้นำบุตรหลานมาเข้าเรียน เพื่อลดภาระผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้รับความเมตตาจากทางวัดและชุมชนช่วยกันดูแลสนับสนุนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดมา


ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     1. นางกัลยา   สามานิตย์                  ครูชำนาญการ
     2. นางนิษฐ์นิภา   ใจตรง                  ครูชำนาญการ
     3. นางอมรรัตน์   อัสการ                   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     4. นางสาวจินตนา   จันทนะ              ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)
     5. นางสาววาสนา   มณีชื่น                ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     6. นางสาวพวงเพชร   สัตย์ธรรม         ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)