นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070563
Page Views 1608992
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
      เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 รอบเดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563
--------------------------------------
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น
                    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 2  รอบเดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                     ประกาศ  ณ  วันที่ 28 เดือนธันวาคม   พ.ศ.๒๕63

 
                                       (นายสวาท    ลำทอง)
                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.11 KB