สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901236
Page Views 1388180
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559 ข้อ 54 - 105


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 7.06 MB

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.3 MB

การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559 ข้อ 109 - 116
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB

การพัฒนาบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559 ข้อ 258 - 272
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.35 MB

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.49 KB

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB