ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  หน่วยงานราชการในพื้นที่

ตำบลพระกลางทุ่งมีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

 

1.

 

อบต.พระกลางทุ่ง

 

ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี  หมู่ 3  ต.พระกลางทุ่ง

2.

รพ.สต.พระกลางทุ่ง

ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลาใต้  หมู่ 10  ต.พระกลางทุ่ง

3.

ร้อย ตชด.ที่ 235

ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี  หมู่ 3  ต.พระกลางทุ่ง  (ถนนสายบุ่งฮี – หนองกุดแคน)

 4.

สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา

ตั้งอยู่ที่บ้านศิลามงคล  หมู่ 16  ต.พระกลางทุ่ง  (สายริมฝั่งแม่น้ำโขง)

5.

โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร

ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเหล่าน้อยและบ้านพระกลางใต้  ติดถนนชยางกูร นครพนม – มุกดาหาร

6.

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย

ตั้งอยู่บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ติดถนนชยางกูร นครพนม – มุกดาหาร (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)


7.

โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน

ตั้งอยู่บ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 ต.พระกลางทุ่ง

8.

โรงเรียนมรุกขนคร

ตั้งอยู่บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ 10  ต.พระกลางทุ่ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051