ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข้อมูลหมู่บ้าน

 

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
ชาย
หญิง
รวม
1
176
136
312
69
นายสรยุทธ  ธงยศ (กำนัน)
 08-04028468
2
287
290
577
113
นายวงค์วริศ  อรรคศรีวรโชติ
08- 
3
610
501
1,111
268
นายนพรัตน์ กิมโน
08-07513922
4
251
279
530
112
นายพุทธชัย เกษรราช
08-72204388
5
393
437
830
185
นายเบอลิน  ถาวร
08- 
6
334
310
644
144
นายสงคราม  แก้วสว่าง
08- 
7
300
273
573
122
นายศักดิ์ชัย มุกดาหาร
08- 
8
219
203
422
91
นายณรงค์  ศิริวงค์
08-78573911
9
235
263
498
100
นายธนา  ฝ่ายทะแสง
08-60547871
10
394
403
797
176
นายเทวราช  พลโลกา
08- 
11
285
292
577
125
นายศักดิ์สิทธิ์ สารสิทธิ์
08-80299518
12
215
204
419
99
นายไพบูลย์ วงษ์กาฬสินธุ์
08-97103134 
13
213
200
413
80
นายจีรวัฒน์  ไชยพร
08-47426738
14
116
122
238
57
นางยุภาพร  ศิริวงค์
08- 
15
247
218
465
98
นายมนัส  ถาวร
08- 
16
100
95
195
53
นายสมมิตร อรรคศรีวร
08-07604258
รวม
4,375
4,226
8,601
1,892

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 จากการสำรวจผู้อาศัยอยู่จริง 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051