ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้
    

 

1.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า

 

ตั้งอยู่ที่วัดพระกลางท่า ต.พระกลางทุ่ง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน

 

2.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักศิลา

 

ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลาใต้ ต.พระกลางทุ่ง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน

 

3.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง

 

ตั้งอยู่ในวัดศรีบุญเรือง ต.พระกลางทุ่ง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน

 

4.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุดแคน

 

ตั้งอยู่บ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.พระกลางทุ่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน

 

5.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์

 

ตั้งอยู่ในวัดดอนสวรรค์ บ.นาทาม ต.พระกลางทุ่ง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการศาสนา ยังไม่ถ่ายโอนให้ อปท. ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051