ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจตำบลพระกลางทุ่ง

วิสัยทัศน์

“สร้างเสริมภูมิปัญญา พัฒนารายได้ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ทันสมัยสู่สากล”
 
พันธกิจ
     1. ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มพูนทุนทางปัญญาทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล
     2. ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี
     3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ฮีตสิบสองครองสิบสี่ และวัฒนธรรมศรีโคตรบูรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจะเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ
     4. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051