ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  วัด/สำนักสงฆ์
ตำบลพระกลางทุ่งมี 11 วัด สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
 

 

1.

 

วัดพระกลางทุ่ง

 

ตั้งอยู่ที่บ้านพระกลางทุ่ง หมู่ 1 ต.พระกลางทุ่ง

 

2.

 

วัดพระกลางท่า

 

ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพระกลางท่า หมู่ 2 และบ้านพระกลางใต้ หมู่ 13  ต.พระกลางทุ่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ และหมู่ 13

 

3.

 

วัดบ้านบุ่งฮี

 

ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี หมู่ 3 ต.พระกลางทุ่ง

 

4.

 

วัดดอนสวรรค์

 

ตั้งอยู่ที่บ้านนาทาม หมู่ 6 ต.พระกลางทุ่ง

 

5.

 

วัดบ้านโพนแพง

 

 ตั้งอยู่ที่บ้านโพนแพง หมู่ 7 ต.พระกลางทุ่ง

 

6.

 

วัดป่าบ้านโพนแพง

 

ตั้งอยู่ที่บ้านโพนแพง หมู่ 7 ต.พระกลางทุ่ง

 

7.

 

วัดบ้านหนองกุดแคน

 

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 8 บ้านหนองกุดแคน และหมู่ 15 บ้านหนองกุดแคนเหนือ

 

8.

 

วัดบรมหรรษา

 

ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าน้อย หมู่ 9 ต.พระกลางทุ่ง

 
9.

 
วัดมรุกขาราม

 

ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหลักศิลาใต้ หมู่ 10 และบ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 10  หมู่ 4  และหมู่  12 

 

10.

 

วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง

 

ตั้งอยู่ระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 11 และบ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 11  และหมู่ 5

 

11.

 

วัดศิลามงคล

 

ตั้งอยู่ที่บ้านศิลามงคล หมู่ 16  เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 16  หมู่ 4  และหมู่ 12 

 

12.


13.

 

สำนักสงฆ์บ้านเหล่ากกตาล


สำนักสงฆ์บ้านธาตุน้อย

 

ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่ากกตาล หมู่ 14  ต.พระกลางทุ่ง


ตั้งอยู่บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051