ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  กิจกรรม อบต.
ร่วมบุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลพระกลางทุ่ง จัดขบวนกัณฑ์วนปเวศน์ กัณฑ์ที่ 4 ของบุญมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ร่วมแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2560 ร่วมกับตำบลต่างๆ ในอำเภอธาตุพนม ซึ่งถือเป็นบุญประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำหลายปีแล้ว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051